Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego LIFESTYLOWO-naturalnie

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Lifestylowo-naturalnie, dostępny pod adresem internetowym
https://lifestylowonaturalnie.pl/sklep/ , prowadzony jest przez Alicja Kozdraś prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lifestylowo-naturalnie Alicja Kozdraś , zarejestrowaną na terenie Polski pod adresem ul. Zgodna 2/17, o numerze NIP 8992555520 i REGON 387658550

§ 2
Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LIFESTYLOWO-naturalnie. Alicja Kozdraś
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ul. Zgodna 2/17 50-432 Wrocław
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Zgodna 2/17 50-432 Wrocław
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lifestylowonaturalnie.pl
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów mailowych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome itp
-aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
-włączona obsługa plików cookies

§ 5
Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatki).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Usługi Świadczone drogą elektroniczną

1.Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.

2.Dostępne są następujące usługi elektroniczne:

-utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie

-prowadzenie konta kursanta na platformie kursowej

-newsletter

3.Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie, Konta użytkownika oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie lub Konta użytkownika można rozwiązać, usuwając konto, a umowę o newsletter poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu.

4.Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty.

5.Szczegółowe opisy odpłatnych Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1.Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2.W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

-wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

-podać adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka instrukcji dostępu lub link do pobrania Produktu,

-wybrać sposób płatności za zamówienie,

-podać dane Kupującego: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania

-podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,

-zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,

-wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,

-kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3,Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.

4.Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

5.Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.

6.W przypadku wyboru płatności Przelewy 24, PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

7.Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.

8.Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
1.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy Alicja Kozdraś , Nest Bank 60 1870 1045 2078 1068 9995 0001
2. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

3. Płatności kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
 Prawa i obowiązki stron

 

1.Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. Usługi i Produkty ma na celu wesprzeć Kupującego w realizacji założonych rezultatów. Sprzedawca nie może zagwarantować ich osiągnięcia. Efekt użycia Produktów w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania oraz sytuacji osobistej Kupującego. 

2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z ważnego powodu (np. choroba prowadzącego, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 

3. Kupujący dokonujący zakupu Produktu lub usługi na rzecz innej osoby oświadcza,  że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

-korzystać ze Strony internetowej i jej dodatkowych funkcjonalności oraz z Produktów w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

-nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,

-nie rozpowszechniać Produktów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:

-płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§11
Reklamacja i prawo odstąpienia od umowy

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.

2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres: kontakt@lifestylowonaturalnie.pl

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

5.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni o terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

6.Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję?? imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

7.Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8.Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

9.W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

10.Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu ebooka (treść cyfrowa) konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
5.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
4.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
5.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.